China Lake Restaurant – Kuwait

China Lake Restaurant – Kuwait

Salmiya Block 12, Abu Thar Al Ghafari Street Tel: (+965) 2 563 8454 / 9 779 6962 Mangaf

Read More

China Lounge Restaurant

China Lounge Restaurant

Jabriya, Block 3A, 2nd Street (Behind Royal Hayat Hospital), Kuwait City Tel: (+965) 2 534 5399 / 2 534 2399

Read More